Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2018-68: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

RK-32-2018-68.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-32-2018-68
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“, akronym „ConnReg AT-CZ“, registrační číslo ATCZ1. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0530/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v  rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.

Projekt „ConnReg AT-CZ“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Kraj Vysočina jako vedoucí partner podává souhrnně za všechny projektové partnery žádost o platbu. Přijatá dotace za 3. monitorovací období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 od řídícího orgánu kryje 85 % z certifikované částky, tj. 50 239,02 €. Dne 23. 10. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 4211011840/6800, dotace ve výši 50 239,02 €. Z této částky náleží Kraji Vysočina 10 739,30 €, Jihočeskému kraji 8 960,36 €, Jihomoravskému kraji 10 653,67 € a NÖ.Regional 19 885,69 €. Tyto částky je nutné podle Příručky pro příjemce Programu Interreg V-A AT-CZ převést jednotlivým projektovým partnerům na jejich bankovní účty do 14 kalendářních dní od připsání dotace. Vzhledem k výše uvedenému byly finanční prostředky dne 2. 11. 2018 projektovým partnerům převedeny.

Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o částku 1 288 439,95 Kč (50 239,02 €).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 288 439,95 Kč (50 239,02 €) a převod části dotace (39 499,72 €) na bankovní účty projektových partnerů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 1 288 439,95 Kč (50 239,02 EUR), které jsou určeny na financování projektu Connecting Regions AT-CZ.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 288 439,95 Kč (50 239,02 €);
  • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 39 499,72 €.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz