Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-10: Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-32-2019-10.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-32-2019-10
Název Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019, článkem 2 odst. 1 písm. j) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku. 

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 19. září 2019 a navrhuje jeho vyřazení: 

 

  • Cystourethroskop, r. v. 1990, inventární číslo 002-000-000-157, pořizovací cena (PC) 38 024,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
  • Cystourethroskop, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-164, PC 157 290,- Kč, ZC 0,- Kč;
  • Odsávačka Victoria Lipo, r. v. 1998, inv. č. 002-000-001-293, PC 51 289,- Kč, ZC 0,- Kč.

 

Veškerý výše uvedený majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009 na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK. Majetek je zastaralý, nefunkční a neopravitelný. 

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27 odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. 

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

  • Cystourethroskop, r. v. 1990, inventární číslo 002-000-000-157, pořizovací cena (PC) 38 024,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
  • Cystourethroskop, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-164, PC 157 290,- Kč, ZC 0,- Kč;
  • Odsávačka Victoria Lipo, r. v. 1998, inv. č. 002-000-001-293, PC 51 289,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací:

  • Cystourethroskop, r. v. 1990, inventární číslo 002-000-000-157, pořizovací cena (PC) 38 024,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
  • Cystourethroskop, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-164, PC 157 290,- Kč, ZC 0,- Kč;
  • Odsávačka Victoria Lipo, r. v. 1998, inv. č. 002-000-001-293, PC 51 289,- Kč, ZC 0,- Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (29. 10. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 11. 2019)
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz