Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-12: Průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020

RK-32-2019-12.pdf, RK-32-2019-12pr01.docx

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-32-2019-12
Název Průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020
Zpracoval S. Měrtlová, J. Bína, T. Singer
Předkládá S. Měrtlová, V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020. Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 6. 2017 usnesením č. 0250/04/2017/ZK schválilo Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020. Součástí schváleného materiálu byly priority a cíle na období do roku 2020. V rámci této strategie byly stanoveny čtyři prioritní oblasti, a to konkrétně lidské zdroje, ekonomika, kvalita služeb a infrastruktura. V rámci jednotlivých prioritních oblastí byly naplánovány dílčí aktivity, které směřují k splnění jednotlivých úkolů nutných pro úspěšnou implementaci strategie. V přehledové tabulce (RK-32-2019-12, př. 1) jsou uvedeny jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení, které odpovídá současnému stavu.

Ve sledovaném období došlo v rámci plnění strategie k značným posunům. Ve všech nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina byly vytvořeny funkční konziliární týmy paliativní péče a v každém z okresů Vysočiny je nyní minimálně jeden mobilní paliativní tým, propojený na konziliární nemocniční paliativní tým funkčně, i personálně. Jako zásadní se ukazuje edukační aspekt strategie, kdy úspěšně fungují kurzy pro zdravotnický i nezdravotnický personál, který se podílí na poskytování paliativní péče na území Kraje Vysočina. V několika případech byla pilotně zahájena také spolupráce mezi mobilními specializovanými paliativními týmy a domovy pro seniory, kdy se lékař, případně další odborníci mobilního týmu zapojují do péče o umírající v domově.

Vzhledem k časovému ohraničení původní strategie, je nutná její aktualizace a případná revize, které by měla být zpracována během prvního pololetí dalšího kalendářního roku. Tato aktualizace by především měla reflektovat reálné posuny, kterých bylo dosaženo během období od přijetí původní strategie a zároveň musí odpovídat skutečným potřebám v předmětné problematice.

Návrh řešení

Oba odbory - zdravotnictví a odbor sociálních věcí navrhují radě kraje vzít na vědomí průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020 dle materiálu RK-32-2019-12, př. 1.

Zároveň navrhují radě kraje uložit odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí přípravu Strategie rozvoje paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2024.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020 dle materiálu RK-32-2019-12, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí přípravu Strategie rozvoje paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2024.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz