Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-16: 2. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

RK-32-2019-16.pdf, RK-32-2019-16pr01.pdf , RK-32-2019-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-32-2019-16
Název 2. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Projekt  Transformace Kamélie Křižanov II. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) dne 27. července 2017. Cílem projektu je výstavba dvou objektů pro bydlení a objektu pro denní aktivity v Novém Městě na Moravě a dvou objektů pro bydlení ve Žďáru nad Sázavou, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat 12 klientům s mentálním a kombinovaným postižením službu domova pro osoby se zdravotním postižením a 12 klientům službu chráněné bydlení. Projekt je jednou ze čtyř etap procesu úplné transformace příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov.

Dne 25. 4. 2019 byla poskytovatelem dotace z IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 000 Kč. Celkový rozpočet projektu činí 93 420 829,88 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace činí nezpůsobilé výdaje (cena znaleckých posudků, poplatky atd.) a povinný 10 % podíl příjemce na způsobilých výdajích.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 30. 9. 2019 ukončena 2. etapa projektu pod názvem Etapa zahájení realizace staveb, která probíhala od 1. 6. 2019. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-32-2019-16, př. 1 a Zjednodušená žádost o platbu jako materiál RK-32-2019-16, př. 2. Výše způsobilých výdajů za  2. etapu projektu činí 1 540 249,19 Kč, přičemž dotace za tuto etapu je požadována ve výši 1 386 224,26 Kč.

V průběhu druhé etapy došlo k realizaci veřejných zakázek na provedení stavebních prací, technický dozor stavebníka a výběr koordinátora BOZP. Po výběru dodavatelů z jednotlivých VZ bylo dne 27. 8.2019 a 10. 9. 2019 předáno staveniště dodavatelům stavebních prací a zahájeny přípravné a výkopové práce na dříve pořízených pozemcích v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Kompletní Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektricky prostřednictvím systému MS2014+ do 14. 11. 2019.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-16, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-16, př. 2, za 2. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., a uložit odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-16, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-16, př. 2, za 2. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 14. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz