Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-18: 5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

RK-32-2019-18.pdf, RK-32-2019-18pr01.pdf , RK-32-2019-18pr02.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-32-2019-18
Název 5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Projekt  Transformace Domova Kamélie Křižanov I. řeší nákup a rekonstrukci dvou rodinných domů v Třešti, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat 12 klientům s mentálním a  kombinovaným postižením službu domova pro osoby se zdravotním postižením a současně pro klienty z blízkého okolí službu denního stacionáře. Projekt navazuje na již zahájený proces úplné transformace Domova Kamélie Křižanov v programovacím období 2007 - 2013.  Na projekt byla rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnuta dotace z IROP ve výši 57 683 274,37 Kč, přičemž předpokládaný celkový rozpočet projektu činí 64 232  648,08 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace je tvořen povinným 10 % podílem příjemce a neuznatelnými výdaji projektu (např. cena znaleckých posudků, správní poplatky).

Dle nastaveného harmonogramu v projektu byla dne 30. 9. 2019 ukončena 5. etapa projektu s  názvem "Etapa dokončení stavebních prací", která probíhala od 1. 7. 2019. Na základě pravidel pro příjemce dotace odbor sociálních věcí zpracoval Zprávu o realizaci (materiál RK-32-2019-18, př. 1) a Zjednodušenou žádost o platbu (materiál RK-32-2019-18, př. 2). V  průběhu páté etapy pokračovaly stavební práce na rekonstrukci dříve pořízených objektů v Třešti, hlavně v oblasti instalace vnitřních rozvodů a celkové dokončení vnitřních prostor jednotlivých stavebních objektů.

Za 5. etapu projektu je požadována dotace ve výši 14 575 391,07 Kč z celkových uznatelných nákladů etapy ve výši 16 194 878,98 Kč. Podrobnější informace související s již realizovanými aktivitami jsou obsahem Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu (materiály RK-32-2019-18, př. 1RK-32-2019-18, př. 2).

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-18, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-18, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I., a uložit odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-18, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-18, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 14. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz