Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-25: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků

RK-32-2019-25.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-32-2019-25
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva zemědělství (dále též „MZe“) a jejich zprostředkování organizaci.

MZe rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 78 900 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384. Tyto finanční prostředky jsou určeny na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331). Předmětem dotace je podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje radě kraje schválit:

  • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 78 900 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 78 900 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 78 900 Kč, určené pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 78 900 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci ve výši 78 900 Kč na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz