Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-26: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

RK-32-2019-26.pdf, RK-32-2019-26pr01.xls

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-32-2019-26
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
Zpracoval O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádosti středních škol zřizovaných Krajem Vysočina o změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“.

 

1. Gymnázium Velké Meziříčí (dále též „gymnázium“)

Gymnázium v letošním roce dokončilo rekonstrukci venkovního školního hřiště. Tímto došlo ke zvýšení odpisů z nemovitého majetku o částku 92 000 Kč, které v době sestavování rozpočtu na provoz na letošní rok nebyly známy. Z těchto důvodů žádá gymnázium o zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 92 000 Kč na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku a současně žádá o zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o stejnou částku 92 000 Kč.

 

2. Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův  Brod (dále též „obchodní akademie“)

Obchodní akademie od září 2019 opustila domov mládeže na ulici Kyjovská a přestěhovala ubytované studenty do svého domova mládeže na ulici Bratříků a zároveň pronajala část této budovy. Tímto vznikla obchodní akademii úspora na příspěvku na provoz ve výši 105 000 Kč, z toho jsou odpisy z nemovitého majetku ve výši 49 000 Kč. Z tohoto důvodu žádá obchodní akademie o snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 105 000 Kč a o snížení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 49 000 Kč.

  

3. Střední průmyslová škola Třebíč (dále též „škola“)

Ve škole v únoru 2019 došlo k přesunu výuky z areálu Demlova do nově postavené budovy B na ul. Manželů Curieových a v srpnu 2019 byla budova na ul. Demlova prodána a vyjmuta ze správy školy. Tím vznikla škole úspora na příspěvku na provoz ve výši 563 000 Kč, z toho jsou odpisy z nemovitého majetku ve výši 75 000 Kč. Jedná se o úsporu pouze v této výši, protože škole vznikly další neplánované náklady na budově Žďárského (dílny ručního obrábění a rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace), kde zahájila výuku v nových prostorách. Z těchto důvodů žádá škola o snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 563 000 Kč a o snížení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 75 000 Kč.

 

4. Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou (dále též „akademie“)

Ředitel akademie žádá o poskytnutí investičního příspěvku na nákup mobilní sklářské pece. V současné době akademie vlastní sklářskou mobilní pec, která je rozbitá a nepoužitelná. Její oprava je vzhledem k ceně nové pece nerentabilní. Vlastnosti nové pece několikanásobně převyšují možnosti pece stávající po případné opravě. Nová pec bude mít nové certifikáty a bude splňovat nové bezpečnostní normy. Akademie plánuje použít novou pec mimo jiné při akci sklářské dny pořádanou Krajem Vysočina. Celkové náklady na novou mobilní sklářskou pec činí 268 015 Kč. Akademie navrhuje 50% nákladů pokrýt z vlastních zdrojů a o zbývající částku ve výši 134 000 Kč žádá svého zřizovatele.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit rozpočtové opatření na kapitolách Školství mládeže a sportu a Rezerva a rozvoj kraje spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-32-2019-26, př. 1;
  • schválit zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 92 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 92 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku;
  • schválit snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 105 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 49 000 Kč Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 z důvodů opuštění budovy domova mládeže;
  • schválit snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 563 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 75 000 Kč Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 z důvodů opuštění budovy na ulici Demlova;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 134 000 Kč na dofinancování nákupu mobilní sklářské pece. 

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. 

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitolách Školství mládeže a sportu a Rezerva a rozvoj kraje spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-32-2019-26, př. 1;
  • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 92 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 92 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku dle materiálu RK-32-2019-26;
  • snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 105 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 49 000 Kč Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 z důvodů opuštění budovy domova mládeže dle materiálu RK-32-2019-26;
  • snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 563 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 75 000 Kč Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 z důvodů opuštění budovy na ulici Demlova dle materiálu RK-32-2019-26;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 134 000 Kč na dofinancování nákupu mobilní sklářské pece dle materiálu RK-32-2019-26.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Gymnázium Velké Meziříčí, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Střední průmyslová škola Třebíč
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz