Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-27: Projekty „Gastroakademie“ a "Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ" – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-32-2019-27.pdf, RK-32-2019-27pr01.xlsx

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-32-2019-27
Název Projekty „Gastroakademie“ a "Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ" – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová, R. Šalandová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší proplacení nákladů partnerům projektů „Gastroakademie“ a  „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“.

Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu odborného vzdělávání, mezi ně patří projekt „Gastroakademie“, jehož cílem je zvýšit kvalitu odborného vzdělávání ve skupině oborů Gastronomie, hotelnictví a turismus (dále také „gastro“), především formou zkvalitnění odborné přípravy žáků v jednotlivých restauracích, zvýšením motivace žáků k učení v odborných předmětech a praktickém vyučování a motivaci pracovat ve zvolené profesi. Do projektu jsou zapojeny čtyři školy, poskytující odborné vzdělávání ve skupině oborů gastro a šest restaurací z Kraje Vysočina, kde probíhá v reálném prostředí praktické vyučování vybraných žáků druhých a třetích ročníků. Školy zapojené do projektu se rovněž aktivně zapojují do celé řady dalších aktivit, aktuálně do přípravy národního kola soutěže Trophée Mille ČR. V rámci technického zajištění této akce bylo pořízeno na jedné ze škol vybavení, které po skončení soutěže využije škola v rámci odborného výcviku. Školy předložily vyúčtování nákladů souvisejících s aktivitami v rámci projektu, týkající se příspěvku na pracovní oděv a další pomůcky, dále na cestovné, ubytování a stravné žáků za 3. čtvrtletí roku 2019. Výdaje  jsou specifikovány v materiálu RK-32-2019-27, př. 1 v celkové výši 115 031 Kč.

Projekt „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ (také „Stavebnice Teifoc ve školách“) inicioval Svaz podnikatelů ve stavebnictví s cílem motivovat žáky základních škol k volbě středoškolských stavebních oborů, a to zejména učebních. Jednou z aktivit je i pořádání soutěže pro žáky základních škol "Cihla k cihle", jejíž 3. ročník se konal 10. 10. 2019 v  prostorách Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Škola nyní předložila vyúčtování nákladů souvisejících s přípravou soutěže. Výdaje  jsou specifikovány v materiálu RK-32-2019-27, př. 1 v celkové výši 4  724 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů „Gastroakademie" a „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ v celkové výši 119 755 Kč dle materiálu RK-32-2019-27, př. 1.

Finanční prostředky budou partnerům projektu poskytnuty z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00326 – Podpora polytechnické výchovy)  jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je rada kraje oprávněna rozhodovat/schvalovat v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu své zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání (ÚZ 00326) je počítáno s finančními prostředky na realizaci projektů Gastroakademie a Teifoc – podpora polytechnického vzdělávání se zaměřením na stavební obory.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů „Gastroakademie" a „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ v celkové výši 119 755 Kč dle materiálu RK-32-2019-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 29. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz