Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-35: Změny ve školském rejstříku

RK-32-2019-35.pdf, RK-32-2019-35pr01.xls

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-32-2019-35
Název Změny ve školském rejstříku
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření.

Ředitelé středních škol, vyšších odborných škol, základních škol a školských zařízení zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-32-2019-35, př. 1. Změny jsou jak formálního charakteru (zápis a výmaz míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb, zápis školských zařízení), tak koncepčního charakteru (zvýšení kapacit středních škol, změny nejvyššího povoleného počtu žáků oborů a zařazení oborů). Žadatelé předkládají žádosti o změny krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT (dle § 143 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje posoudit a projednat změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-32-2019-35, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 (dále jen „DZKV“).

OŠMS navrhuje radě kraje vyslovit souhlas s příslušným záměrem. K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) navrhuje radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS.

Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud vysloví souhlas s příslušným záměrem.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů vykonává rada kraje funkci zřizovatele.

Podle § 145 odst. 1 školského zákona pokud je navrhovatelem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.

Stanoviska Odbor majetkový

nemá k navrženým změnám ve školském rejstříku námitek za předpokladu, že tyto změny nebudou generovat neinvestiční či investiční náklady na stavební úpravy budov a jsou v souladu s kapacitami budov.

Návrh usnesení bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 5A, 5B, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C, 10D, 13A;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kód 2E;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B na příslušný správní orgán.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz