Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-39: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"

RK-32-2019-39.pdf, RK-32-2019-39pr01.docx , RK-32-2019-39pr02.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-32-2019-39
Název Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah“.

Kraj Vysočina provedl opravu silnice průjezdném úseku města Moravské Budějovice v rámci akce "II/152 Moravské Budějovice-průtah". Touto stavbou byly vyvolány také vynucené přeložky plynovodního řadu.

Po uvedené stavbě byl vyhotoven geometrický plán č. 2672-604/2015, kterým byl vyznačen rozsah věcného břemene k částem pozemkům par. č. 1445/2, par. č. 4261/9, par. č. 4261/13, par. č. 4261/14, par. č. 4261/44 a par. č. 4328, vše v k. ú. Moravské Budějovice, které jsou ve vlastnictví města Moravské Budějovice. Povinným z věcného břemene je město Moravské Budějovice a oprávněným z věcného břemene je firma GasNet, s.r.o. Kraj v tomto případě uhradí částku za zřízení věcného břemene, včetně DPH, jelikož z činnosti kraje byla přeložka vyvolána. Jde o třístrannou smlouvu. Návrh této smlouvy je přikládán jako materiál RK-32-2019-39, př. 1

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje Radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Moravské Budějovice, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako investorem. Úhrada za zřízení věcného břemene činí částku 4 719 Kč, včetně DPH.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje uzavřít uvedenou smlouvu o zřízení služebnosti.

Smlouva je předkládána jako materiál RK-32-2019-39, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Moravské Budějovice, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako investorem, dle materiálu RK-32-2019-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz