Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-49: Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady

RK-32-2019-49.pdf, RK-32-2019-49pr01.xls , RK-32-2019-49pr02.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-32-2019-49
Název Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 593 v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, zastavěné stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Autobusová zastávka Nové Sady“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Nové Sady se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o část pozemku KN par. č. 593 v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše,  dle geometrického plánu číslo 304-114/2019 nově označenou jako par. č. 593/2  v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1.

Obec Nové Sady předložila geometrický plán č. 304-114/2019, který tvoří materiál RK-32-2019-49, př. 2.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 19.8.2019 pod č. j. DOP/77708/2019-po/23683/2019 kolaudační souhlas pro stavbu „Autobusová zastávka Nové Sady“.

Na základě Usnesení 0387/08/2018/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 6.3.2018 vydat souhlas s výše uvedeným stavebním záměrem ve smyslu. 

Pozemek KN par. č. 593 v k .ú. Nové Sady u Velké Bíteše získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřené do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 152 pro k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše a obec Nové Sady.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Nové Sady vyhovět  a pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Předpokladem převodu je zveřejnění záměru darování dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1 v  katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Nové Sady a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním pozemku do vlastnictví obce Nové Sady.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s darováním pozemku par. č. 593/2 v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše do vlastnictví obce Nové Sady.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1, odděleného geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz