Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-55: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov"

RK-32-2019-55.pdf, RK-32-2019-55pr01.pdf , RK-32-2019-55pr02.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-32-2019-55
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov".

Veřejná zakázka řeší opravu nadměrně zvýšené vlhkosti v suterénu budovy Domova mládeže Dusilov a návazné úpravy přilehlého interiéru.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace MO-VE-RE s.r.o., Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 260 97 834, a to v částce 8 500 000 Kč bez DPH. Vzhledem k  finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 172/2016 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele akce bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"). Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 13. 9. 2019. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 7. 10. 2019 v 10.00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 4  řádné nabídky. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1  zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne. Nabídky vyhověly požadavkům zákona.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a  posouzení účasti dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící komise  doporučila zadavateli vybrat pro realizaci stavební akce dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

O průběhu jednání byl vyhotoven protokol a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-32-2019-55, př. 1 a RK-32-2019-55, př. 2.

Návrh řešení

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120, s nabídkovou cenou 7 384 134,81 Kč bez DPH, a to na základě Zprávy o hodnocení nabídek a Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti, které jsou součástí materiálů RK-32-2019-55, př. 1 a RK-32-2019-55, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu bere na vědomí výsledek výběrového řízení.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2019-55, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-32-2019-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější  nabídkou na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 5. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz