Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-66: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-32-2019-66.pdf, RK-32-2019-66pr01.pdf , RK-32-2019-66pr02.pdf , RK-32-2019-66pr03.pdf , RK-32-2019-66pr04.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-32-2019-66
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ (dále jen program). Tento program je určen na podporu podnikatelů do 50 zaměstnanců prostřednictvím spolufinancování nákupu nových strojů a strojního zařízení nebo technického zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákupu použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy.

Maximální dotace činí 150 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 17. 7. 2019. Bylo doručeno celkem 111 žádostí s celkovým finančním požadavkem 14 216 094 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 10 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 2. 9. a 23. 9. 2019. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 9 žádostí. Zbývajících 102 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodování je 78 žádostí navržených k podpoře v úhrnné hodnotě 9 937 263 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 62 737 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 1 navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-32-2019-66, př. 1, rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-32-2019-66, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-32-2019-66, př. 3.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 1 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-32-2019-66, př. 4

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 (ORJ 9000000001) činí 10 000 000 Kč.    

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-32-2019-66, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 4.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz