Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Portál NCP

RK-32-2020-02.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-32-2020-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Portál NCP
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Rada kraje rozhodla svým usnesením č. 1724/28/2020/RK uzavřít smlouvu s dodavatelem Scalesoft, s. r. o.  na  zakázku "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" v celkové výši 3 645 730 Kč s DPH. 

Jde o portál, který zpřístupňuje funkce Národního kontaktního místa pro eHealth (NCP) uživatelům z řad lékařů. Jeho realizace formou vyhlášené veřejné zakázky byla krajem zahájena na základě dodatku smlouvy s MZd (viz https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-22-2020-05).  Ministerstvo se v rámci této smlouvy zavázalo uhradit náklady na vývoj portálu v rámci měsíčních plateb za provoz NCP. 

Platbu za realizaci portálu je ovšem nutné realizovat jednorázově, resp. na základě jednorázové akceptace a fakturace. Platbu navrhujeme rozdělelit do dílčích splátek, z nichž 2  445 730 Kč bude zaplaceno v roce 2020 a 1 200 000 Kč bude zaplaceno v roce 2021 z rozpočtu na rok 2021.   

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit realizaci zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“. Vzhledem k tomu, že v kapitole Informatika nebylo počítáno s finančními prostředky na jednorázové plnění veřejné zakázky včetně DPH, bude třeba schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 2 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje. 

Dále odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů o částku 445 730 Kč při současném snížení běžných výdajů o částku 445 730 Kč za účelem financování skutečných nákladů na realizaci zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 26 297 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů o částku 445 730 Kč při současném snížení běžných výdajů o částku 445 730 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz