Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-04: Odprodej notebooků a mobilních telefonů

RK-32-2020-04.pdf, RK-32-2020-04pr01.xlsx , RK-32-2020-04pr02.doc

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-32-2020-04
Název Odprodej notebooků a mobilních telefonů
Zpracoval T. Mrázková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Odprodej „zastupitelských notebooků“ případným zájemcům byl řešen na 27. zasedání Rady Kraje Vysočina dne 15. 9. 2020.

Rovněž radní Kraje Vysočina si mohou notebooky a telefony odkoupit, nebo je musí vrátit.

Vzhledem k tomu, že rada vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady je odprodej notebooků a mobilních telefonů členům rady kraje řešen tímto samostatným materiálem.

Odbor informatiky ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana shromáždil přehled zájemců o odkup jak notebooků, tak mobilních telefonů.

Návrh řešení

Čtyři radní projevili zájem o odprodej notebooků a čtyři o odprodej mobilního telefonu. Zůstatková cena pro odkup techniky je průměrem dle odborného odhadu stanoveného třemi dodavatelskými firmami.

Přehled zájemců cen techniky je uveden v materiálu č. RK-32-2020-04, př. 1.

Odbor informatiky navrhuje schválení vzoru kupní smlouvy dle materiálu RK-32-2020-04, př. 2.

Rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Nemá k návrhu materiálu připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálu RK-32-2020-04, př. 1 na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-32-2020-04, př. 2.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz