Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-12: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Analýzy a podpora řízení, Sociální věci a Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů

RK-32-2020-12.pdf, RK-32-2020-12pr01.docx , RK-32-2020-12pr02.xlsx , RK-32-2020-12pr03.docx

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-32-2020-12
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Analýzy a podpora řízení, Sociální věci a Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 3
Popis problému

Jde o úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV"). 

Rozpočet PKKV na pokrytí výdajů činnosti na rok 2020 byl  usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0489/07/2019/ZK a následně usnesením rady kraje č. 0591/10/2020/RK schválen ve  výši 12  327 927 Kč, a to včetně stanovení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz". Veškerá činnost PKKV je členěna podle "sdílených činností", na které byly alokovány finanční prostředky podle předběžného zájmu organizací o tyto služby.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulu Objednávky služeb. Vše probíhá procesně tak, aby se zainteresované strany, tj. žadatel, PKKV a odbor analýz a podpory řízení  prokazatelným způsobem s rozsahem služeb seznámily a obsah odsouhlasily nebo zamítly. Tyto jednotlivé objednávky nejsou předkládány radě kraje ve formě textového dokumentu, ale průběžně celkový přehled s tím, že radě kraje bude předloženo na  konci roku kompletní vyúčtování. Činnosti, které lze z projektu realizovat ve formě způsobilých výdajů projektu, jsou předkládány radě kraje ke schválení nadále ve formě fyzické objednávky, která bude předložena dotačnímu orgánu k proplacení.

 

1. Nový projekt roku 2020

PKKV předložila zřizovateli objednávku nového projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p.o.". Jde činnosti, které budou napojeny  na aktivitu "Finanční kontrola", o kterou požádal PKKV odbor sociálních věcí. Popis je uveden příloze RK-32-2020-12, př. 2.

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV sdělila, že je schopna služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu poskytnout. 

 

2. Dodatek k objednávce

PKKV předložila zřizovateli návrhy dodatku ke stávající objednávce projektu "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" navýšení o 40 000 Kč z důvodu rozšíření činností v administraci projektu (celkem projekt za 205 100 Kč) dle materiálu RK-32-2020-12, př. 3. Nejedná se o  způsobilý výdaj projektu, bude zdrojově kryto z rozpočtu Analýzy a podpora řízení.

 

3. Dodatek k objednávce na administraci projektu z kapitoly Evropské projekty

Jde o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" celkem za 362 500 Kč (vše v roce 2020) dle materiálu RK-32-2020-12, př. 1 (jde o výdaje, které budou finančně kryty z prostředků projektu). Původní hodnota projektu se zvyšuje o 27 000 Kč, viz materiál RK-32-2020-12, př. 1.

Administraci tohoto projektu lze považovat za způsobilé výdaje, které je možné financovat z kapitoly Evropské projekty, ze které jsou financovány veškeré náklady projektů. Protože finanční náklady na administraci uvedených projektů nejsou součástí rozpočtu kapitoly Analýza a  podpora řízení, nebyl závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven.

 

Celkový rozpis rozpracovaných projektů včetně objednávek na realizaci sdílených činností je uveden v materiálu RK-32-2020-12, př. 2.

Návrh řešení

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 78 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p.o." o částku 78 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 78 000 Kč  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 27 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV "z kapitoly Evropské projekty;
  • uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí po ukončení činností dle materiálů RK-32-2020-12, př. 1  a RK-32-2020-12, př. 2 předložit zprávy o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů;
  • vzít na vědomí dodatek č.  1 k objednávce služeb projektu "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" dle materiálu RK-32-2020-12, př. 3 a projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" dle materiálu RK-32-2020-12, př. 1
Učit se společně, růst individuálně
Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým řešením. Jedná o finanční krytí objednávky odboru sociálních věcí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve  zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 78 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p. o." o částku 78 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 78 000 Kč  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p.o.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 27 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV "z kapitoly Evropské projekty;
ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí po ukončení činností dle materiálů RK-32-2020-12, př. 1  a RK-32-2020-12, př. 2 předložit zprávy o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů;

bere na vědomí

dodatek č. 1 k objednávce služeb projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" dle materiálu RK-32-2020-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení (21. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz