Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – navýšení dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje

RK-32-2020-14.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-32-2020-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – navýšení dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 610 000 Kč, určenou na úhradu zvýšených výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.

Na základě žádosti Ministerstva vnitra ze dne 11. září 2020 Ministerstvo financí poskytlo kraji neinvestiční účelovou dotaci ve výši 610 000 Kč na úhradu zvýšených výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje vyhlášených na dny 2. října 2020 a 3. října 2020. Kraj Vysočina použije dotaci na výdaje na výkon státní správy podle zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, ve spojení s § 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, a § 84 zákona č.  247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Návrh řešení

Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 610 000 Kč na úhradu zvýšených výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje, a to v rozsahu nezbytně nutném při plnění úkolů souvisejících se zajištěním zvláštních způsobů hlasování.

Stanoviska Oddělení řízení lidských zdrojů

souhlasí s návrhem usnesení.

Oddělení hospodářské správy

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 610 000 Kč na krytí zvýšených výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.

Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 10. 2020), Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz