Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-18: FOND VYSOČINY – Památky 2020 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081

RK-32-2020-18.pdf, RK-32-2020-18pr01.pdf , RK-32-2020-18pr02.pdf , RK-32-2020-18pr03.doc

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-32-2020-18
Název FOND VYSOČINY – Památky 2020 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

V rámci programu „Památky 2020“ byla uzavřena s Římskokatolickou farností Babice u Lesonic Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02752.0081 na projekt „Šebkovice, kostel sv. Máří Magdaleny - odvlhčení“ ve výši 190 000 Kč (RK-32-2020-18, př. 1). Dne 14. 10. 2020 požádala farnost o  prodloužení realizace projektu do 15. 12. 2020 a předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání do 31. 12. 2020. Žádost je přílohou materiálu RK-32-2020-18, př. 2.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost byla podána včas (tj. před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace) a že vlastník objektu má zájem na dokončení obnovy památky, která přispěje k její záchraně, navrhuje odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2020-18, př. 3.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081 dle materiálu RK-32-2020-18, př. 3.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz