Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-19: Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021

RK-32-2020-19.pdf, RK-32-2020-19pr01.pdf , RK-32-2020-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-32-2020-19
Název Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obdržel od ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, záměr zapojit se do výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury v programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2021, tematický okruh Celoroční kontinuální činnost. Akce je předkládána k projednání Radě Kraje Vysočina, základní informace o projektovém záměru jsou uvedeny v materiálu RK-32-2020-19, př. 1. Dotace bude využita především na zkvalitnění produkce, výtvarné podoby projektů, vydávání tiskovin a propagace výstav. Cílem je pokračovat v  bohatém výstavním programu galerie v pěti koncepčně pojatých prostorech, udržení vysoké kvality výstavních projektů, přednáškové činnosti a workshopů pro školy, děti i dospělé.

Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu RK-32-2020-19, př. 2.

Návrh řešení

Předkládaná akce odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace dle zřizovací listiny, s  ohledem na výstupy projektu jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně a financování projektu je reálné. Odhadované náklady vycházejí ze zkušeností organizace s realizací podobných akcí. Projekt nevykazuje rizika, která by mohla mít negativní dopad na zřizovatele. V  případě nezískání dotace bude činnost organizace, výstavní projekty a výstupy, přizpůsobeny finančním možnostem galerie.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/2019 (dále jen "Pravidla") zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“, dle materiálu RK-32-2020-19, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci a uložit řediteli Oblastní galerie Vysočiny v  Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“ projektovou žádost.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ze záměru vyplývá, že realizace akce nebude mít finanční dopad na rozpočet zřizovatele.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“, dle materiálu RK-32-2020-19, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“ projektovou žádost.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 16. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz