Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-21: Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

RK-32-2020-21.pdf, RK-32-2020-21pr01.pdf , RK-32-2020-21pr02.xls

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-32-2020-21
Název Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu na rok 2020 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (dále také „Galerie“).

Usnesením č. 0519/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rada kraje schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 na úseku kultury a cestovního ruchu. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic včetně přehledu jednotlivých akcí.

Z důvodu uzavření Galerie v souvislosti se současným nouzovým stavem musí Galerie pro veřejnost zajistit kvalitní webové stránky.

Z výše uvedených důvodů zaslala Galerie na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost o úpravu čerpání fondu investic oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2020 dle materiálu RK-32-2020-21, př. 1. Jedná se o doplnění nových akcí. Toto navýšení bude kryto z vlastních investičních zdrojů organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit úpravu čerpání fondu investic na rok 2020 u Galerie dle materiálu RK-32-2020-21, př. 2, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-32-2020-21, př. 2;

stanoví

u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz