Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-24: Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

RK-32-2020-24.pdf, RK-32-2020-24pr01.PDF

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-32-2020-24
Název Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen „KSÚSV“) obdržela od SFDI návrh smlouvy na akci "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec", schválené ke spolufinancování z programu SFDI pro rok 2020 v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“. Informaci o podání žádosti do tohoto programu vzala rada kraje na vědomí usnesením č. 0705/13/2020/RK dne 21. 4. 2020. V tomto programu byly schváleny k spolufinancování tyto čtyři akce:

  • II/360   Oslavička - hranice okresu - smlouva podepsána (usnesení č. 1922/31/2020/RK)
  • II/152   Moravské Budějovice – Jaroměřice
  • II/406   křiž. II/602 – Kostelec
  • II/639   Nový Svět – Kostelec OK II/406

U všech akcí bylo usnesením č. 1315/22/2020/RK ze dne 14. 7. 2020 zabezpečeno spolufinancování. Celková výše příspěvku SFDI na tyto 4 akce činí cca 17,6 mil. Kč.

SFDI zaslalo Smlouvu č. 566/B2/2020 na akci "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec". Další budou následovat. Nyní je potřeba, aby Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření Smlouvy č. 566/B2/2020 za podmínek v ní uvedených. Návrh Smlouvy č. 566/B2/2020 je přílohou materiálu RK-32-2020-24, př. 1. Dotace na akci "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec" bude poskytnuta v  limitní výši 2 956 762 Kč. S ohledem na klimatické podmínky předpokládáme v letošním roce zasmluvnění všech těchto akcí se SFDI a provedení pouze přípravných prací (kácení, seřezávání krajnic, atp..). SFDI umožňuje a je s poskytovatelem prostředků předběžně dohodnut převod zasmluvněných závazků do roku 2021, kdy by proběhla hlavní část stavebních prací.

KSÚSV bude příjemcem prostředků, které SFDI převede na stanovený bankovní účet zřizovatele formou záloh na základě žádostí předložených KSÚSV. Kraj Vysočina je povinen identifikovat příslušné platby ze SFDI účelovým znakem 91252 – Financování dopravní infrastruktury - neinvestice. Kraj Vysočina se zavázal takto nabyté finanční prostředky převést KSÚSV do 10 pracovních dnů od jejich připsání na účet. V této souvislosti je potřeba schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou prostředky SFDI přijaty do rozpočtu kraje a upravit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ pro KSÚSV na rok 2020.

;##
< =,
##
=)
Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 566/B2/2020 se SFDI, jejímž účelem bude poskytnutí finančních prostředků na akci "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec" - ISPROFOND 5617110003 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-32-2020-24, př. 1.

Po uzavření výše uvedené Smlouvy bude možné čerpat v roce 2020 finanční prostředky SFDI na tuto akci v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“ do výše 2 956 762 Kč.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 o účelovou neinvestiční dotaci ze SFDI ve výši 2 956 762 Kč určenou pro KSÚSV na realizaci akce v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV na rok 2020 o částku 2 956 762 Kč na realizaci akce "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec".

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve formě účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 2 956 762 Kč
(ÚZ 91252), určené pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování akce „II/406 - křiž. II/602 – Kostelec“ – ISPROFOND 5617110003 v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“ dle podmínek Smlouvy č. 566/B2/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566/B2/2020 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-32-2020-24, př. 1;

schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 956 762 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566/B2/2020;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 2 956 762 Kč určenou na financování akce "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec" v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 13. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz