Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-26: Zázemí pro gastrobory Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

RK-32-2020-26.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-32-2020-26
Název Zázemí pro gastrobory Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr, P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší zajištění realizace zázemí pro praktickou výuku gastronomických oborů (dále také "gastrostudio" v krajském centru odborného vzdělávání v sektoru služeb Obchodní akademii a  Hotelové škole Havlíčkův Brod.

Na základě projednávání bodu RK-24-2018-20 v radě kraje dne 4. 9. 2018 byla do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství zařazena nová akce „OA a HŠ Havlíčkův Brod – gastrostudio“ s předpokladem zahájení realizace v roce 2020. Částka na realizaci odhadovaná na základně prvotní projektové dokumentace činila 10 mil. Kč. Původní projekt zahrnoval rekonstrukci prostoru v areálu školy na ulici Bratříků (bývalý byt školníka v přístavku) a pořízení první etapy technologického vybavení. Následně byla ve spolupráci s majetkovým odborem stavební dokumentace aktualizována a bylo rozhodnuto, že bude zpracována kompletně, tedy včetně druhé etapy technologického vybavení. Kromě toho byla do projektu zapracována i  výměna střešní krytiny, která je nutná z důvodu provedení prostupů od technologie, protože stávající krytina z eternitových šablon neumožní pouze provedení prostupů. Odhadovaná cena dle takto upravené a  rozšířené stavební dokumentace činí 17 mil. Kč, v rozpočtu kraje na rok 2020 je na akci vyčleněna částka 11,2 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2021 je návrh alokace částky 1 mil. Kč.  

Návrh řešení

Vzhledem ke značnému nárůstu nákladů na realizaci akci předkládá OM a OŠMS k  projednání radě kraje návrh na zajištění financování. Aktuální rozpočet akce činí 17 mil. Kč. Při společném jednání s ředitelem školy a zástupci OM a OŠMS je navržen následující postup. V  rámci stavebního projektu kraje nebude realizována 2. etapa pořízení vybavení v hodnotě cca 2  mil. Kč. Pořízení zajistí škola v průběhu dalších let z vlastních prostředků. Dále škola poskytne kraji prostředky ve výši 2,6 mil. Kč ze svého rezervního fondu a z fondu investic. Přímo z  rozpočtu kraje by tedy bylo potřebné uvolnit částku 12,4 mil. Kč, ve které je zahrnuta rovněž výměna střešní krytiny v hodnotě 1,2 mil. Kč.

Vzhledem k zapojení prostředků školy OŠMS navrhuje dále pokračovat v realizaci akce s rozšířením o výměnu střešní krytiny.

Dle předběžných informací by akce mohla být předložena k financování z programu IROP pro střední školy (OŠMS zařadil akci do příslušného seznamu projektů tzv, strategického rámce IROP pro příští programovací období).      

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ukládá

odboru majetkovému a odboru školství, mládeže a sportu pokračovat v realizaci akce "OA a HŠ Havlíčkův Brod – Gastrostudio" za podmínky spolufinancování ze strany školy dle materiálu RK-32-2020-26.  

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz