Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-28: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

RK-32-2020-28.pdf, RK-32-2020-28pr01.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-32-2020-28
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
Zpracoval O. Králík, H. Procházková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitelky Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284  (dále též „organizace“), o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí peněžního účelového daru do vlastnictví organizace.

Ředitelka organizace obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí peněžního účelového daru v celkové výši 10 000 Kč na sportovní vybavení a sportovní činnost pro čtyři děti.

Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-32-2020-28, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, proto požádal o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-28, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-28, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz