Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-30: Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-32-2020-30.pdf, RK-32-2020-30pr01.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-32-2020-30
Název Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí prostředků Střední průmyslové škole Třebíč (dále jen „SPŠ Třebíč“) na financování aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „projekt“) v roce 2020 v souladu se schválenou Roční specifikací aktivit pro rok 2020.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0314/04/2020/ZK ze dne 16. 6. 2020 schválilo Roční specifikaci aktivit pro rok 2020, která obsahuje přehled aktivit a rozpočet projektu pro rok 2020 (materiál RK-32-2020-30, př. 1). Škola doložila splnění kritérií dle bodu 4 Roční specifikace aktivit pro rok 2020.

V rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2020 jsou na podporu realizace projektu zahrnuty finanční prostředky na financování projektu.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině" v souladu se schválenou dokumentací – Roční specifikací aktivit pro rok 2020 dle materiálu RK-32-2020-30, př. 1. Prostředky budou použity na neinvestiční výdaje:

  • pořízení notebooků a jejich softwarové vybavení pro výuku žáků
  • osobní náklady manažera/ky projektu.

Prostředky budou škole poskytnuty v jedné splátce do 31. 12. 2020. Škola poskytnuté prostředky vyúčtuje za celý rok 2020 a vyúčtování včetně účetních dokladů zašle nejpozději do 31. 1. 2021 na OŠMS.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O finančních prostředcích je oprávněna rozhodovat v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz