Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-31: Žádost o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III.

RK-32-2020-31.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-32-2020-31
Název Žádost o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o schválení podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III., kterou se upravuje rozpočet a finanční plán projektu před podáním Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu za pátou etapu.

Projekt Transformace Domova Háj III. je řešen v rámci Výzvy 49 IROP pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Prostřednictvím výstavby a vybavení 6 objektů bude vytvořeno bydlení komunitního typu celkem pro 34 klientů v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod, v každé lokalitě vždy v kombinaci sociálních služeb chráněné bydlení (kapacita 4 a 2 klienti) a domova pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 4 nebo 6 klientů).

Změny v rozpočtu provádíme s ohledem na předpokládané náklady na jednotlivé aktivity. Týká se především snížení rozpočtovaných prostředků na mzdy, navýšení nákladů na realizaci staveb dle uzavřených dodatků smluv o dílo a přepočtu nezpůsobilých nákladů na jednotlivé aktivity. Změny ve finančním plánu jsou prováděny s ohledem na skutečné čerpání v páté etapě a upravuje se předpokládané čerpání v následujících etapách. Změnou se také mezi veřejné zakázky projektu zahrnují zakázky na činnost koordinátora BOZP.

Žádostí o změnu č. 7 navyšujeme celkový předpokládaný rozpočet projektu o 350 tis. Kč na 88,6 mil. Kč. Způsobilé výdaje ve výši 85,1 mil. Kč zůstávají zachovány, stejně tak dotace ve výši 76,6 mil. Kč. Další úprava rozpočtu bude provedena v souvislosti s ukončením šesté etapy.

Změna bude podána v systému ISKP14+. Touto změnou budou dotčeny záložky Projekt, Etapy projektu, Indikátory, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Dokumenty a samostatně modul Veřejné zakázky.

Návrh řešení

Změna je nezbytná pro následné podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za pátou etapu. Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje schválit změny popsané v materiálu RK-32-2020-31 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883 a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-32-2020-31, které budou součástí Žádosti o změnu č. 7;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz