Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-32: Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020

RK-32-2020-32.pdf, RK-32-2020-32pr01.xlsx

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-32-2020-32
Název Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předložení průběžného vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020. Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu obyvatel Kraje Vysočina.

Usnesením č. 0137/02/2016/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020 dle materiálů ZK-02-2016-70, př. 1 a ZK-02-2016-70, př. 2. Tým zpracovatelů vybral 8 prioritních oblastí, které reagovaly na aktuální situaci v oblasti zdraví v Kraji Vysočina. Vyhodnocení je zpracováno ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu a externími organizacemi v Přehledové tabulce Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina (RK-32-2020-32, př. 1), jejíž struktura je rozpracována dle prioritních oblastí na cíle, opatření a aktivity, ke kterým byly stanoveny indikátory. Zpracování Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina do přehledové tabulky vychází z metodiky NSZM ČR pro potřeby porovnání obdobných strategických dokumentů ostatních zpracovatelů na úrovni veřejné správy. Období realizace programu bylo stanoveno na roky 2016 – 2020. V současné době je zpracováno vyhodnocení všech oblastí za rok 2019.

Závěry vyhodnocení: ve sledovaném období bylo z dotačních titulů Kraje Vysočina podpořeno bezmála 300 projektů zaměřených na aktivity v oblastech zdravějšího životního stylu, zdravého stárnutí, zdravého startu do života, děti a mládež, snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, snížení výskytu neinfekčních nemocí, mobilizaci partnerů pro zdraví, zdravé místní životní podmínky a prevenci infekčních nemocí za více než 30 mil. Kč. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Státním zdravotním ústavem a dalšími organizacemi bylo také pořádáno více než 30 osvětových akcí, kampaní, konferencí a seminářů.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-32-2020-32, př. 1.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-32-2020-32, př. 1.  

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz