Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-33: Prodloužení realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ

RK-32-2020-33.pdf, RK-32-2020-33pr01.doc

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-32-2020-33
Název Prodloužení realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o žádost o prodloužení realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ (dále jen Projekt) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (dále jen Program), kde je Kraj Vysočina vedoucím partnerem projektu.

Usnesením č. 0427/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.

Projekt byl schválen pro období realizace 1. 6. 2018 - 31. 5. 2021, ale vzhledem k situaci související s pandemií COVID – 19 v Evropě muselo být zrušeno mnoho aktivit, které byly v rámci projektu plánovány. V České republice i Rakousku došlo v březnu 2020 k zakázání účasti více osob na kulturních akcích, uzavření muzeí, zrušení výstav, festivalů a také zrušení všech volnočasových aktivit pro děti. Některé plánované aktivity byly realizovány online, ale samozřejmě to nebylo možné u všech. Stejné je to i s přesunutím akcí na rok 2021, protože není zatím jasné, zda v příštím roce budou moci být tyto akce vůbec realizovány, nebo byly naplánovány jiné či navazující akce a jejich souběh nebude možný.  Prodloužení projektu umožní všem projektovým partnerům splnit zamýšlené cíle projektu, aktivity a výstupy projektu. Rozpočet Kraje Vysočina zůstane nezměněn.

Po odsouhlasení změn jednotlivých projektových partnerů ze strany kontrolního orgánu (Centrum pro regionální rozvoj ČR) požádá vedoucí partner projektu, Kraj Vysočina, za všechny partnery o prodloužení realizace projektu do 31. 5. 2022.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout podat žádost o změnu projektu dle materiálu RK-32-2020-33, př. 1.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s prodloužením realizace projektu.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s prodloužením realizace projektu. Prodloužení doby realizace projektu umožní všem projektovým partnerům realizovat nastavené aktivity a naplnit cíle projektu.

Návrh usnesení rozhoduje

podat žádost o změnu projektu dle materiálu RK-32-2020-33, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz