Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-34: Smlouva o spolupráci s VŠP Jihlava

RK-32-2020-34.pdf, RK-32-2020-34pr01.docx

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-32-2020-34
Název Smlouva o spolupráci s VŠP Jihlava
Zpracoval I. Hájková, P. Holý, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření smlouvy o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava k zajištění prezentace vědecko-výzkumné infrastruktury v Kraji Vysočina.

Hlavní směry podpory vědy, výzkumu a inovací v kraji určuje Regionální inovační strategie (dále jen RIS) Kraje Vysočina na roky 2013 – 2020, krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky za Kraj Vysočina na období 2021+. Ke zvýšení inovační výkonnosti regionu a posílení jeho konkurenceschopnosti jsou v těchto dokumentech vytipovány horizontální klíčové oblasti změn, mezi které patří mj. posílení zájmu o technické obory a jejich popularizace, propagace a medializace problematiky VaV nebo Průmysl 4.0.

Jedním z nástrojů k naplnění této priority je možnost natočení několika videospotů, které popularizují Vysokou školu polytechnickou Jihlava a její vybavenost v oblasti výzkumu a inovací. Využitelnost těchto spotů je nejenom v rámci kraje, ale i v oblasti mezinárodní spolupráce, obzvláště v době opatření pandemie onemocnění COVID 19, kdy jsou rušena osobní jednání na místě vysokých škol a dalších výzkumných organizací.

V rámci činnosti Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen ERDV) využije Kraj Vysočina jako člen tohoto uskupení a garant tématu Průmyslu 4.0 tyto spoty k prezentaci spolupráce podnikatelského a akademického sektoru.

V projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“, který od října realizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Horní Rakousko a který je podpořen z Fondu malých projektů OP Interreg VA AT-CZ, bude tento spot využit k prezentaci na připravované roadshow k  tématu P 4.0 a na semináři pro střední školy z obou zemí (pravděpodobně vše videokonferenčně).

Návrh řešení

Z důvodu vymezení jasných rolí a úkolů navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci s VŠPJ dle materiálu RK-32-2020-34, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-32-2020-34, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz