Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-37: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

RK-32-2020-37.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-32-2020-37
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
Zpracoval P. Dvořák, I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci způsobené novým typem koronaviru je třeba zajišťovat konkrétní opatření na zmírnění dopadu této pandemie (např. nákupem ochranných prostředků). Jedná se o mimořádnou situaci.

Návrh řešení

Vzhledem k Vládou České republiky vyhlášenému nouzovému stavu a ke krizové situaci způsobené rozšířením koronaviru je navrženo schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS (Integrovaný záchranný systém) o částku 2 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Vzhledem ke krizové situaci se navrhuje výše uvedené finanční prostředky převést na kapitolu Požární ochrana a IZS a použít na výdaje spojené s opatřeními proti šíření COVID-19.

Výše uvedené finanční prostředky budou použity na nákup 3 000 ks ochranných obleků. Těchto ochranných prostředků je nyní na trhu nedostatek, a to v souvislosti s eskalací nákazy COVID-19. Dochází k opakovanému výpadku dodávek OOPP do zdravotnických a sociálních zařízení, z tohoto důvodu je třeba navýšit rezervu OOPP Kraje Vysočina, aby z ní mohla být vykrývána aktuální potřeba nedostatkových ochranných prostředků.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman kraje jako předseda Bezpečnostní rady kraje.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0489/07/2019/ZK svěřuje radě kraje provádění rozpočtových opatření do výše 2 000 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 26 297 tis. Kč.

Krizový štáb Kraje Vysočina

Usnesením č. 59/19/2020/KŠ Krizový štáb Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit převod finančních prostředků na nákup OOPP ve výši 2 mil. Kč v souvislosti s COVID-19.

Grémium ředitele

Grémium ředitele krajského úřadu souhlasí s navrhovaným usnesením a doporučuje jej ke schválení.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění COVID-19, zejména k šíření nákazy ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociální péče, jakož i vzhledem k rychle se zvyšujícími počtu hospitalizovaných pacientů s nákazou tzv. novým koronavirem, nastává situace, kdy je identifikována nejen dynamicky narůstající potenciální potřeba ochranných obleků a dalšího materiálu vyvolávající tlak na pohotovostní zásobu, ale bohužel také potřeba reálná. Zajištění včasného zvýšeného nákupu takového materiálu je naprosto nezbytné. To je potvrzeno mimo jiné i výstupy z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina.
Situaci je nutné řešit velmi rychle, proto je nezbytné využít zmocnění vydané radě kraje zastupitelstvem kraje. Čekat na rozhodnutí zastupitelstva kraje není nyní možné. V Kraji Vysočina došlo k podání návrhu na přezkoumání voleb do krajského zastupitelstva ke krajskému soudu. Výsledkem je, že není možné pořádat ustavující zasedání zastupitelstva kraje v původně plánovaném termínu, totiž dne 29. 10. 2020. Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje musí být odložen, a to s předpokladem cca o čtyři týdny. 

V aktuálním časovém úseku mezi volbami a ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva kraje, kdy členům zastupitelstva z minulého volebního období mandát již zanikl a kdy již vznikl mandát nově zvoleným členům zastupitelstva kraje, avšak pro zmíněnou právní překážku tito prozatím nemohou složit slib a ujmout se rozhodování, ze zákona stále vykonává svoji pravomoc spojenou s příslušnou odpovědností rada kraje z uplynulého volebního období.

V daných souvislostech je zvolené řešení jediné vhodné i účelné a toto je plně v souladu s platným právním řádem.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup ochranných obleků);
  • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz