Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2018-17: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

RK-33-2018-17.pdf, RK-33-2018-17pr01.pdf , RK-33-2018-17pr02.pdf , RK-33-2018-17pr03.pdf , RK-33-2018-17pr04.xls

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-33-2018-17
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organici (dále „muzeum“) byl usnesením rady kraje č. 0516/10/2018/RK dne 20. 3. 2018 schválen finanční plán na rok 2018, jehož součástí je rozpočet (plán nákladů a výnosů), jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako vyrovnaný.

Na základě aktuálních skutečností a předpokládaného vývoje hospodaření do konce roku 2018 požádalo muzeum o:

1. dokrytí propadu tržeb na Hradě Roštejn ve výši 283 000 Kč z důvodu realizace projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ zvýšením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. V roce 2018 vstoupil hrad Roštejn do druhého roku rekonstrukce v rámci projektu spolufinancovaného z IROP. S tímto projektem jsou spojeny stavební práce, v důsledku kterých byl provoz hradu velmi omezen. Začátek sezony byl posunut o tři měsíce a organizace tím přišla o část tržeb ze vstupného, z prodeje upomínkových předmětů a o příjmy z nájmů. Podrobné porovnání tržeb s rokem 2016, kdy byl hrad plně otevřen a s rokem 2017, kdy byl hrad otevřen částečně, je uvedeno v materiálu RK-33-2018-17, př. 1;

2. navýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“ -  v rámci realizace projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ a dokončením technického zhodnocení vodovodní přípojky včetně zdravotně technické instalace na Hradě Roštejn byl muzeu ze strany zřizovatele svěřen movitý majetek a technické zhodnocení nemovitého majetku v celkové výši 21 571 382,30 Kč. Organizaci tak vznikly vyšší náklady z odpisů tohoto předaného majetku v částce 215 809 Kč. Vzhledem ke zvýšení hodnoty odepisovaného majetku je třeba pro rok 2018 zvýšit závazné ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 216 000 Kč a současně „Odvod z fondu investic“ o částku 85 000 Kč (odpisy z nemovitého majetku) dle materiálu RK-33-2018-17, př. 2;

3. posílení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ při současném zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ ve výši 500 000 Kč. Tyto prostředky budou použity na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce v důsledku řady mimořádných provozních nákladů organizace v roce 2018 obsažených v materiálu RK-33-2018-17, př. 3.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro muzeum, které spočívá:

 • ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií o částku 999 000 Kč na posílení příspěvku na provoz pro muzeum;
 • v navýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položka 2122  - Odvody příspěvkových organizací o částku 585 000 Kč;
 • ve snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 414 000 Kč;
 • ve zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u muzea o částku 999 000 Kč, z toho:
 • na dokrytí propadu tržeb na Hradě Roštejn z důvodu realizace projektu ve výši 283 000 Kč;
 • na pokrytí zvýšených odpisů z předávaného majetku ve výši 216 000 Kč;
 • na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v roce 2018 ve výši 500 000 Kč;
 • ve zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u muzea o částku 585 000 Kč, z toho:
 • z důvodu zvýšených odpisů z nově zařazeného technického zhodnocení nemovitého majetku předaného v roce 2018 o částku 85 000 Kč;
 • z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic o částku 500 000 Kč.

   

  Organizace těmito opatřeními bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Všechny výše uvedené úpravy závazných ukazatelů jsou uvedeny v aktualizovaném finančním plánu dle materiálu RK-33-2018-17, př. 4.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 14. 11. 2018 je 34 388 tis. Kč.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O02411-10.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 585 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje o celkovou částku 585 000,- Kč, z toho:
 • zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií o částku 999 000 Kč na posílení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 414 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 999 000 Kč, z toho:
 • na dokrytí propadu tržeb na Hradě Roštejn z důvodu realizace projektu ve výši 283 000 Kč;
 • na pokrytí zvýšených odpisů z předávaného movitého a nemovitého majetku ve výši 216 000 Kč;
 • na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v roce 2018 ve výši 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 585 000 Kč, z toho:
 • z důvodu zvýšených odpisů z nově zařazeného technického zhodnocení nemovitého majetku předaného v roce 2018 o částku 85 000 Kč;
 • z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic o částku 500 000 Kč;
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 585 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2018.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz