Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-06: Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 - úprava rozpočtu projektu

RK-33-2019-06.pdf, RK-33-2019-06pr01.xlsx , RK-33-2019-06pr02.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-33-2019-06
Název Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 - úprava rozpočtu projektu
Zpracoval P. Pavlinec, D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením 0571/08/2016/ZK schválilo podání projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 s celkovým rozpočtem projektu 99,58 mil. Kč do Integrovaného regionálního operačního programu, kdy spolufinancování Kraje Vysočina se předpokládalo ve výši 10 % z celkového rozpočtu projektu.

Realizace projektu byla zahájena v roce 2017 a průběžně až do konce června 2019 byla realizována téměř všechna výběrová řízení na datové linky Rowanet, hardware a software. V roce 2018 byla podána první žádost o platbu a po kontrole Centrem pro regionální rozvoj a byla kraji vyplacena odpovídající část dotace ve výši cca 29 mil. Kč.

Výsledky provedených výběrových řízení ukázaly, že aktuální finanční náročnost projektu bude o necelých 6 mil. Kč vyšší, než výdaje očekávané v roce 2016. Důvodem je velmi rychlý růst mzdových nákladů v oblasti IT promítnutý následně především do cen SW produktů a jejich implementace. Současně bylo nutno nakoupit licence k programovému vybavení od firmy VMware nad původně plánovaný rozsah projektu v částce přibližně 0,77 mil. Kč. Celkově budou tedy výdaje vyšší o přibližně 5,62 mil. Kč.

Abychom byli schopni dostát závazkům projektu a naplnit všechny indikátory projektu, vzhledem k tomu, že nelze navýšit způsobilé výdaje požadované k proplacení z dotace, bude nutné navýšit financování ze strany Kraje Vysočina o přibližně 5,62 mil. Kč.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu (neznámá je již pouze výše výdaje na pamětní desku) je tedy v tuto chvíli cca 105,2 mil. Kč s tím, že krajský podíl bude po navýšení nezpůsobilých výdajů činit cca 15,57 mil. Kč, tj. navýšení z 10 na 14,8 % z celkového rozpočtu.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí navýšení nezpůsobilých výdajů na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 ve výši cca 5,62 mil. Kč a úpravu procentního podílu kraje na celkovém rozpočtu projektu z 10 % na cca 14,8 %.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

existenci nezpůsobilých výdajů v projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 v předpokládané výši cca 5,62 mil. Kč a úpravu procentního podílu kraje na celkovém rozpočtu projektu z 10 % na cca 14,8 %.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz