Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-10: Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2019 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

RK-33-2019-10.pdf, RK-33-2019-10pr01.XLSX , RK-33-2019-10pr02.pdf , RK-33-2019-10pr03.doc , RK-33-2019-10pr04.xlsx , RK-33-2019-10pr05.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-33-2019-10
Název Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2019 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 5
Popis problému

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rozpočtový rok) též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční plán, odpisový plán a plán oprav.

Usneseními č. 0786/15/2019/RK a 1048/19/2019/RK rada kraje schválila výše uvedené plány pro zdravotnické příspěvkové organizace a uložila všem ředitelům předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované plány na rok 2019, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019 v termínu do 30. 8. 2019. Součástí předložených materiálů jsou detailní komentáře k  výsledku hospodaření za 1. pololetí 2019 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2019.  Pokud nedošlo u některého z již schváleného investičního plánu, odpisového plánu nebo plánu oprav k žádné změně, nebyla jejich aktualizace provedena.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:

  • schválit aktualizaci:
  • vzít na vědomí
  • výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2019-10, př. 4 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-10, př. 5.
Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek k předloženému materiálu.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizaci:

  • rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-10, př. 1 a RK-33-2019-10, př. 2 (komentář);
  • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-10, př. 1 a RK-33-2019-10, př. 3 (tzv. „investiční karty“);
  • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2019-10, př. 1 a jejich profinancování;
bere na vědomí
  • výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2019-10, př. 4;
  • komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-10, př. 5;
ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2019;

zmocňuje

ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic a současně k použití volných peněžních prostředků na pořízení investic v rámci havarijních situací.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz