Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-34: Přijetí dotace k projektu - II/353 Velký Beranov – obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-33-2019-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-33-2019-34
Název Přijetí dotace k projektu - II/353 Velký Beranov – obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektu II/353 Velký Beranov - obchvat (dále jen „Projekt“).

Realizace a financování Projektu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 1979/32/2018/RK dne 13. 11. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 29. 10. 2019 byla na účet kraje připsána dotace z IROP ve výši 115 387 078,32 Kč za první etapu projektu.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 115 387 078,32 Kč na financování projektu II/353 Velký Beranov - obchvat. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 115 387 078,32 Kč.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz