Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-39: Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba

RK-33-2019-39.pdf, RK-33-2019-39pr01.pdf , RK-33-2019-39pr02.pdf , RK-33-2019-39pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-33-2019-39
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky na stavební práce II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení  stavby, která se nachází v extravilánu v katastrálním území obce Dukovany. Jedná se o 1. část stavby silnice II/152 v liniovém pasportním staničení 89,127 – 91,486 začínající v křižovatce se silnicí II/392 a končící na hranici Kraje Vysočina.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 57 000 000 Kč bez DPH. Akce bude spolufinancována z prostředků programu IROP.

Zakázka na stavební práce bude zadána v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-33-2019-39, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba v souladu s materiálem RK-33-2019-39, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-33-2019-39, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-39, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-39, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz