Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-40: Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

RK-33-2019-40.pdf, RK-33-2019-40pr01.pdf , RK-33-2019-40pr02.docx , RK-33-2019-40pr03.docx

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-33-2019-40
Název Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o  vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o  vymezení majetkových práv a  povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o  výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O  udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:

Domov Lidmaň, příspěvková organizace

- požádala o udělení dodatečného souhlasu k již uzavřené smlouvě nájemní na užívání prostor - bytu 4+1 o výměře 104,35 m2, v přízemí budovy č.p. 70 v obci Černovice, část obce  Svatava, která je součástí pozemku par. č. st. 20/4 v k. ú. Svatava u Černovic, za účelem ubytování klientů domova, kterou domov dne 21. 9. 2017 uzavřel na dobu určitou do 30. 9. 2018 a dodatkem ze dne 27. 9. 2018 prodloužil dobu nájmu do 30. 9. 2019. Bez souhlasu zřizovatele následně domov dne 17. 9. 2019 uzavřel dodatek kterým změnil dobu nájmu na dobu neurčitou, dle materiálu RK-33-2019-40, př. 1. Výše nájemného za užívání předmětu nájmu sjednána v částce 14 400 Kč á měsíc, tj. 138 Kč/m2/měsíc.

O udělení dodatečného souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy požádal domov v září 2019 s následným doplněním podkladů v měsíci říjnu – příspěvková organizace je oprávněna smluvně užívat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu, ke kterému je zřízena na dobu delší než 3 roky pouze s předchozím souhlasem zřizovatele;

- smlouva nájemní dle materiálu RK-33-2019-40, př. 2 na užívání prostor o výměře 140,35 m2, v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 94 v obci Lidmaň, která je součástí pozemku par. č. st. 177/1 v k. ú. Lidmaň, za účelem ubytování klientů domova. Smlouva navržena na dobu neurčitou od 1. 1. 2020,  s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek. Výše nájemného za užívání předmětu nájmu sjednána v částce 11 250 Kč á měsíc, tj. 80 Kč/m2/měsíc, s možností úpravy o roční míru inflace dle ČSÚ, plus záloha na služby (vodné, stočné, elektřina) ve výši 3 000 Kč á měsíc. Domov předmět nájmu již užívá na základě smlouvy uzavřené s obcí Lidmaň, smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019.

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

- smlouva dle materiálu RK-33-2019-40 př. 3 o bezúplatném umístnění zařízení k varování a vyrozumění obyvatelstva, dle z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, na budově školy Žižkova ul. 505/2 v Třebíči, která je součástí pozemku parcely číslo st. 7112 v k. ú. Podklášteří. Provozovatel zařízení Město Třebíč, IČO 00290629. Smlouva navržena na dobu minimálně 5 let od ukončení realizace projektu "Digitální povodňový plán a varovný informační systém pro město Třebíč", s následnou možností výpovědi s tří měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Provozovatel zařízení bude hradit paušální částku za spotřebu elektrické energie ve výši 2 000 Kč á rok. Nové zařízení bude umístěno v místě stávající sirény.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-33-2019-40, př. 2, RK-33-2019-40, př. 3.

Dále návrh usnesení předpokládá v případě již uzavřené nájemní smlouvy včetně dodatků vzít na vědomí informaci o uzavření nájemní smlouvy včetně dodatků dle materiálu RK-33-2019-40, př. 1. Tento smluvní vztah navrhujeme nechat v platnosti přesto, že vykazuje některé formální nedostatky.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu. Prostory pronajímané příspěvkovou organizací Domov Lidmaň, jsou určené k poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení, a to pro klienty, kteří nevyžadují vysokou míru podpory.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-33-2019-40, př. 2, RK-33-2019-40, př. 3;

bere na vědomí

informaci o uzavření nájemní smlouvy včetně dodatků dle materiálu RK-33-2019-40, př. 1;

ukládá

řediteli Domova Lidmaň, příspěvkové organizace odstranit nedostatky smlouvy obsažené v materiálu RK-33-2019-40, př. 1 a uvést smluvní vztah do souladu s obecně platnými právními předpisy.

Odpovědnost Odbor majetkový (31. 12. 2019), Domov Lidmaň, příspěvková organizace (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz