Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-43: Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

RK-33-2019-43.pdf, RK-33-2019-43pr01.docx , RK-33-2019-43pr02.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-33-2019-43
Název Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je v současné době investorem stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, jejíž součástí je i přeložka VTL plynovodu DN 150 a přeložka zařízení protikorozní katodové ochrany. V rámci stavby obchvatu byla přeložka zařízení protikorozní katodové ochrany označená v projektové dokumentaci jako SO 465 dokončena. Plynárenské zařízení bylo z části uložené v pozemcích Kraje Vysočina a rozsah věcného břemene byl stanovený geometrickým plánem číslo 712-122/2019.

Návrh řešení

Před zahájením vlastní stavby obchvatu uzavřel Kraj Vysočina s GasNet, s.r.o. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích dotčených přeložkou zařízení protikorozní katodové ochrany SO 465 v k.ú. Velký Beranov. V současné době byl vyhotovený geometrický plán na určení rozsahu věcného břemene a Kraj Vysočina by měl dostát závazku plynoucímu z uzavřené smlouvy. Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-33-2019-43, př. 1. Dohodnutá výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene činí 121,- Kč (100 Kč základ daně + základní sazba daně z přidané hodnoty 21 %).

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným a společností GasNet, s.r.o. zastoupenou GridServices, s.r.o. jako oprávněným v rozsahu, za úplatu a za podmínek dle materiálu RK-33-2019-43, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz