Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-44: Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

RK-33-2019-44.pdf, RK-33-2019-44pr01.xls

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-33-2019-44
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a  právnickými osobami.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě podnětů KSÚS a případně na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).

Pozemky uvedené v tomto materiálu získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2019-44, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.

Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.

Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů RK-33-2019-44, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemky budou vloženy do správy KSÚSV.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace s nabytím pozemků souhlasí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2019-44, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz