Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-46: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"

RK-33-2019-46.pdf, RK-33-2019-46pr01.pdf , RK-33-2019-46pr02.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-33-2019-46
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov- stavební práce".

Cílem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvkové organizace v obci Golčův Jeníkov. Jedná se o dva objekty celkem pro 10 klientů. Doba výstavby se předpokládá maximálně  v rozsahu 450 dnů ode dne předání staveniště.

Veřejná zakázka bude financována částečně z vlastních prostředků zadavatele a částečně z prostředků IROP, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj dne 27. 2. 2019.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava, Brněnská 48,  PSČ 586 01 Jihlava, IČO 181 97 621, a to v částce 26 830 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele bylo použito otevřené řízení, které bylo zahájeno dne 6. 9. 2019 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 14. 10. 2019 v 11.00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 7 nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne bez zbytečného odkladu. Všechny nabídky vyhověly požadavkům ZZVZ.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti prvních dvou dodavatelů s nejnižší nabídkovou cenou. Na základě vyhodnocení nabídek podle stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou.

O průběhu jednání byl vyhotoven protokol a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-33-2019-46, př. 1, RK-33-2019-46, př. 2.

Návrh řešení

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 32 171 s nabídkovou cenou 24 460 000 Kč bez DPH. Pořadí určené hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria je uvedeno ve Zprávě o hodnocení nabídek ze dne 24. 10. 2019, která je součástí materiálu RK-33-2019-46, př. 2.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu. Průběh veřejné zakázky na stavební práce byl ze strany odborů průběžně konzultován a odsouhlasen.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-33-2019-46, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 32 171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 20. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz