Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-61: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod

RK-33-2019-61.pdf, RK-33-2019-61pr01.docx

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-33-2019-61
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Gymnázia Havlíčkův Brod (dále též „škola“) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je nabytí věcného daru do vlastnictví organizace.

Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru – 35 ks monitorů v celkové hodnotě 12 250 Kč. Závazkem obdarovaného je přijmout věcný dar do svého výlučného vlastnictví. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-33-2019-61, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Gymnázium Havlíčkův Brod proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2019-61, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2019-61, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium Havlíčkův Brod
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz