Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-72: FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu

RK-33-2019-72.pdf, RK-33-2019-72pr01.pdf , RK-33-2019-72pr02.doc , RK-33-2019-72pr03.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-33-2019-72
Název FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2018.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02564.0043 měla firma ZAPO HP, s.r.o., se sídlem Vladislav 281, 675 01 Vladislav, IČO: 26259613, (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Pořízení nového pletacího stroje“ nejpozději do 31. 10. 2019. Dne 30. 10. 2019 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2019 z důvodu komplikací s dopravou stroje do ČR ze strany dodavatele. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-33-2019-72, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02564.0043 je obsahem materiálu RK-33-2019-72, př. 3.

Návrh řešení

Žádost o změnu termínu realizace projektu byla podána řádně, včas a jeví se jako odůvodněná. Požadovaná změna projektu by neměla zpětně vliv na přidělení dotace. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0043 dle materiálu RK-33-2019-72, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0043 dle materiálu RK-33-2019-72, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz