Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-09: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

RK-33-2020-09.pdf, RK-33-2020-09pr01.pdf , RK-33-2020-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-33-2020-09
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
Zpracoval L. Krátká, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádosti o financování z prostředků Kraje Vysočina z důvodu havárie požárních uzávěrů v budově U a M1 dle materiálu RK-33-2020-09, př. 1. Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o poskytnutí částky 2 420 000 Kč na akci „Havárie – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1“ – dveří v těchto budovách.

Nemocnice rovněž požádala o schválení zařazení akce do stavu „Zařazená akce“ v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 (dále jen „Pravidla“) dle materiálu RK-33-2020-09, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje v souladu s Pravidly schválit zařazení akce nemocnice „Havárie – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1“ – dveří v těchto budovách dle materiálu RK-33-2020-09, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci.

Dále navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 420 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 420 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s výměnou požárních uzávěrů v budově U a M1. Současně se navrhuje provést u nemocnice úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 420 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor majetkový

Odbor majetkový bere materiál na vědomí. 

Návrh usnesení schvaluje
  • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Havárie – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 “ dle materiálu RK-33-2020-09, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 420 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 420 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 2 420 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s výměnou požárních uzávěrů v budově U a M1;
ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí provozního příspěvku určeného na výměnu požárních uzávěrů v budově U a M1 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz