Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-13: Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

RK-33-2020-13.pdf, RK-33-2020-13pr01.pdf , RK-33-2020-13pr02.xls

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-33-2020-13
Název Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu na rok 2020 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace (dále také „Divadlo“).

Usnesením č. 0519/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rada kraje schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 na úseku kultury a cestovního ruchu. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic včetně přehledu jednotlivých akcí.

Dne 21. 10. 2020 zaslalo Divadlo na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost o navýšení čerpání fondu investic o 170 000 Kč oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2020 dle materiálu RK-33-2020-13, př. 1. Jedná se o zařazení nákupu ojetého vozidla, z důvodu špatného technického stavu současné dodávky, který neumožňuje přepravu kulis a organizace zajišťuje tyto služby dodavatelsky. Toto navýšení bude kryto z vlastních investičních zdrojů organizace.

Důvodem předložení žádosti je řešení aktuálních potřeb organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit úpravu čerpání fondu investic na rok 2020 u Divadla dle materiálu RK-33-2020-13, př. 2, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2020-13, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz