Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-17: Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

RK-33-2020-17.pdf, RK-33-2020-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-33-2020-17
Název Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace".

Jedná se o  stavební úpravy, rekonstrukci vytápění, vzduchotechnických a zdravotechnických zařízení, silnoproudých a slaboproudých rozvodů v objektu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova 302, Třebíč. Stavební úpravy budou zahrnovat dispoziční změny prostor sociálních zařízení u vstupní části objektu, kde předsíň a WC mužů nahradí servrovna a technická místnost vzduchotechniky. Dojde k rekonstrukci stávajícího lůžkového výtahu. Bude řešen bezbariérový přístup z bufetu a z denní místnosti z oddělení se zvláštním režimem do venkovního prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy. Součástí úprav bude vytvoření bezpečného ohraničení venkovního prostoru pro klienty oddělení. V prostoru půdy bude v blízkosti schodiště traktu „B“ vytvořena místnost strojovny vzduchotechniky. Zároveň bude provedena výměna vnější i vnitřní části vstupního portálu (hlavního vstupu) a výměna prosklené plochy s posuvnými dveřmi z prostoru místnosti bufetu.

Stavební práce budou prováděny v období od ledna 2021 do 15. 11. 2021.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným Zdeňkem Musilem, Tyršova 48, 675 22 Stařeč, IČO 670 69 754, a to v částce cca 11 900 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 335/2019 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 a 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejich členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol. Návrh na jmenování komise bude předložen samostatně.

Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2020-17, př. 1.

OM navrhuje k zadání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení nejpozději 9. 11. 2020
  • konec lhůty pro podávání nabídek 30. 11. 2020 (předpoklad)
  • způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2020-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz