Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-18: Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice

RK-33-2020-18.pdf, RK-33-2020-18pr01.xls , RK-33-2020-18pr02.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-33-2020-18
Název Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemků KN par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v k. ú. Kožichovice, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Prodloužení chodníku podél silnice III/35125, Kožichovice“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Kožichovice se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemků KN parcela číslo 2527/2 a par. č. 2527/5 v k. ú. Kožichovice, dle geometrického plánu číslo 879-755/2020 označené jako parcela číslo 2527/7 a par. č. 2527/8 v k. ú. Kožichovice, v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1. Geometrický plán tvoří materiál RK-33-2020-18, př. 2.

Usnesením 0107/03/2018/RK ze dne 23.1.2018 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat souhlas se stavebním záměrem „Prodloužení chodníku podél silnice III/35125, Kožichovice“.

Pozemky par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v k. ú. Kožichovice nabyl Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřené do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 177 pro k. ú. a obec Kožichovice.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV, žádosti obce Kožichovice vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků KN par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v k. ú. Kožichovice, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku.

Předpokladem převodu je zveřejnění záměru darování dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Kožichovice a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků par. č. 2527/7 a par. č. 2527/8 v k. ú. Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice.

 


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, souhlasí s darováním pozemků par. č. 2527/7 a par. č. 2527/8 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz