Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-23: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“

RK-33-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-33-2020-23
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
Zpracoval M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“, registrační číslo ATCZ181. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0427/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2 a schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Kraj Vysočina jako vedoucí partner podává souhrnně za všechny projektové partnery Žádost o platbu. Za 2. monitorovací období od 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 podal Kraj Vysočina Žádost o platbu ve výši 11 676,32 €. Dne 22. 10. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na devizový bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 1200102487/6800, dotace ve výši 9 924,87 € ze strany řídícího orgánu, což představuje 85 % z certifikované částky. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o částku 252 190,95 Kč (9 924,87 €).

Tuto dotaci je nutné podle Příručky pro příjemce Programu Interreg V-A AT-CZ do 14 dnů od přijetí dotace přeposlat na bankovní účet příslušného projektového partnera, v tomto případě Volkskultur Niederösterreich GmbH.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 252 190,95 Kč (9 924,87 €) a převod dotace (9 924,87 €) na bankovní účet projektového partnera Volkskultur Niederösterreich GmbH.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 252 190,95 Kč (9 924,87 €), které jsou určeny na financování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 252 190,95 Kč (9 924,87 €);
  • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera Volkskultur Niederösterreich GmbH ve výši 9 924,87 €.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 5. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz