Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-26: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací

RK-33-2020-26.pdf, RK-33-2020-26pr01.pdf , RK-33-2020-26pr02.pdf , RK-33-2020-26pr03.pdf , RK-33-2020-26pr04.pdf , RK-33-2020-26pr05.pdf , RK-33-2020-26pr06.pdf , RK-33-2020-26pr07.pdf , RK-33-2020-26pr08.pdf , RK-33-2020-26pr09.pdf , RK-33-2020-26pr10.pdf , RK-33-2020-26pr11.pdf , RK-33-2020-26pr12.pdf , RK-33-2020-26pr13.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-33-2020-26
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 13
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatku a Dohod ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-33-2020-26, př. 1.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-33-2020-26, př. 6, RK-33-2020-26, př. 7, RK-33-2020-26, př. 8 a RK-33-2020-26, př. 9. Ve dvou případech se jedná o změnu vlastníka z důvodu úmrtí původního příjemce. V jednom případě se jedná o změnu vlastníka z důvodu darování nemovitosti. V jednom případě se jedná o změnu trvalého pobytu příjemce.

Žádosti o podstatnou změnu Smluv, které tvoří materiál RK-33-2020-26, př. 6, RK-33-2020-26, př. 7, RK-33-2020-26, př. 8 a RK-33-2020-26, př. 9 nemají vliv na dosažení účelu projektů kotlíkových dotací, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci  Dodatek resp. Dohody k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-33-2020-26, př. 10, RK-33-2020-26, př. 11 a RK-33-2020-26, př. 12 a dále navrhuje uzavřít Dodatek ke Smlouvě dle materiálu RK-33-2020-26, př. 13. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-33-2020-26, př. 2, RK-33-2020-26, př. 3, RK-33-2020-26, př. 4 a RK-33-2020-26, př. 5. V případě smlouvy PR01537.1135 je součástí materiálu RK-33-2020-26, př. 3 také znění Dodatku č. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz