Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-29: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci a změna závazných ukazatelů PO za odvětví sociální péče

RK-33-2020-29.pdf, RK-33-2020-29pr01.pdf , RK-33-2020-29pr02.pdf , RK-33-2020-29pr03.xlsx

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-33-2020-29
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci a změna závazných ukazatelů PO za odvětví sociální péče
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší žádost Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 000 000 Kč, dle materiálu RK-33-2020-29, př. 1 a žádost Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace ve výši 650 000 Kč dle materiálu RK-33-2020-29, př. 2. Obě organizace použijí finanční prostředky na částečnou úhradu mezd za říjen 2020 pro své zaměstnance. Bez poskytnutí návratné finanční výpomoci, by se organizace dostaly do platební neschopnosti a nebyly by schopny vyplatit v plném rozsahu mzdy a zákonné odvody z mezd. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizacím uloženo penále. S ohledem na současnou situaci, ve které se neustále mění finanční potřeby organizací v souvislosti s epidemií COVID - 19 a stále dosud probíhá výzva Programu podpory E (nově lze podat žádosti do 2. 11. 2020) nebyla dosud projednána a schválena aktualizace finančních plánů organizací. V první polovině listopadu budou se všemi organizacemi projednány výhledy hospodaření do konce roku 2020 a bude projednáno, u kterých organizací bude nutné navýšit příspěvek na provoz, aby byly pokryty jejich nezbytné náklady. Také bude přesněji vypočtena částka, o kterou bude nutné příspěvky na provoz navýšit. Tímto způsobem bude zajištěno i vrácení poskytnuté výpomoci.

Dále je v materiálu řešena změna závazného ukazatele "Odvodu z fondu investic" dle materiálu RK-33-2020-29, př. 3. Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rozpočtový rok) též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční plán, odpisový plán a plán oprav. V době sestavování rozpočtu nebyly známy všechny okolnosti, které se týkají především předání nemovitého majetku (Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) a vyjmutí majetku z hospodaření (Domov ve Zboží, příspěvková organizace). Usnesením 1201/20/20320/RK ze dne 22. 6. 2020 byla ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče uložena odvodová povinnost do 20. 11. 2020, proto je nutné změnit závazný ukazatel "Odvod z fondu investic" dříve než budou schvalovány aktualizované finanční plány organizací. Nově bude odvod z fondu investic vyšší o 1 851 400 Kč oproti původně schválenému odvodu.

Návrh řešení

S ohledem na současnou situaci navrhujeme radě kraje poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace ve výši 3 000 000 Kč a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace ve výši 650 000 Kč. Finanční výpomoc poskytoval kraj již v předchozích letech, kdy bylo řešeno časové překlenutí období mezi žádostí o státní dotace a faktickou úhradou na účet kraje.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako návratná finanční výpomoc dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy k dočasnému krytí svých potřeb může organizace od svého zřizovatele získat návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší.

Dále navrhujeme radě kraje schválit změnu závazných ukazatelů "Odvod z fondu investic" a „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-33-2020-29, př. 3. Nově navržené odvody představují aktuální hodnotu odpisů nemovitého majetku u organizací.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 22 297 tis. Kč.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci je realizováno v souladu s ust. § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci ve výši 3 000 000 Kč a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci ve výši 650 000 Kč na úhradu části výplat mezd včetně povinných odvodů za měsíc říjen 2020;

schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 650 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 3 650 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 856 600 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 856 600 Kč a snížení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 144 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 144 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4350 – Domovy pro seniory, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 1 138 800 Kč při současném zvýšení výdajů § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 138 800 Kč;
  • změnu závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ a „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem za odvětví sociální péče dle materiálu RK-33-2020-29, př. 3;
ukládá
  • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 15. 12. 2020 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
  • řediteli Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020;
  • ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020.

 

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 10. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz