Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

RK-34-2019-03.pdf, RK-34-2019-03pr01.pdf , RK-34-2019-03pr02.xlsx

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-34-2019-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v květnu 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 2 - „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci druhé výzvy činí 5 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 18. 6. 2019. Usnesením 1107/20/2019/RK ze dne 2. 7. 2019 schválila rada kraje celkem 19 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 2 451 625 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje.

1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 135 154 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Virtualizovaný server pro pracoviště Strojírenská".

2. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 49 051 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".

3. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 146 942 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Upgrade VMware farmy NemJi".

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou. Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-34-2019-03, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 135 154 Kč, Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice ve výši 49 051 Kč a Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 140 698 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku) na krytí výdajů spojených s realizací projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů "Investiční příspěvek" a „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS doporučuje poskytnutí systémových prostředků na posílení vybavení škol pro používání informačních technologií.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá k předkládanému materiálu připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 324 903 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 49 051 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 275 852 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  135 154 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy průmyslové Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizovaný server pro pracoviště Strojírenská" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 49 051 Kč u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 140 698 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Upgrade VMware farmy NemJi" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz