Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-04: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019

RK-34-2019-04.pdf, RK-34-2019-04pr01.pdf , RK-34-2019-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-34-2019-04
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0169//03/2019/RK ze dne 5. 2. 2019 podat žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekty pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů s názvem „Kraj Vysočina - Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol v Kraji Vysočina.“, (dále jen „OMC školy“); „Kraj Vysočina - Vyhodnocení ohroženosti veřejných prostranství v Kraji Vysočina.“(dále jen „OMC  veř. prostranství“). 

Ministerstvo vnitra rozhodlo (Rozhodnutí č. j. MV-26501-7/OBP-2019) dne 21. března 2019 o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „OMC školy“ ve výši 800 000 Kč a na realizaci projektů „OMC úřad a veř. prostranství“ (Rozhodnutí č. j. MV-26501-6/OBP-2019) v celkové výši 780 000 Kč (z toho: OMC úřad ve výši 30 000 Kč a OMC veř. Prostranství ve výši 750 000 Kč) s termínem ukončení všech projektů nejpozději do 31. 12. 2019. Účelové dotace byly usnesením č. 0594/11/2019/RK přijaty do rozpočtu kraje na rok 2019. 

Kraj Vysočina u projektů „OMC školy“ a „OMC veř. prostranství“ vybral realizátora veřejnou zakázkou, přičemž obě dodavatelské firmy podaly nabídku za nižší částku než byla výše přidělené dotace (projekt OMC školy byl realizován za částku  297 800 Kč a projekt OMC veř. prostranství byl realizován za částku 580 800 Kč). S ohledem na výše uvedené je třeba vrátit nedočerpané finanční prostředky na Ministerstvo vnitra a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana (předkladatel a realizátor projektů) navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o vrácenou nedočerpanou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra (ÚZ 14034), určenou na realizaci projektů „OMC školy“ - vratka ve výši 502 200 Kč a „OMC veř. prostranství“ - vratka ve výši 169 200 Kč.

Stanoviska Ekonomický odbor

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o vrácenou nedočerpanou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra celkem ve výši  671 400 Kč (z realizace projektu „OMC školy“ ve výši 502 200 Kč a projektu „OMC veř. prostranství“ ve výši 169 200 Kč).

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 19. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz