Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-13: Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-34-2019-13.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-34-2019-13
Název Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019 (dále jen „zásady“), článkem 2 odst. 3 písm. i) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 200 000,- Kč, podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku.

 

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z  16. října 2019 a navrhuje jeho vyřazení:

  • Izolátor pro přípravu cytostatik NU AIRE, inv. č. 002-000-001-955, r. v. 2007, pořizovací cena 768 029,- Kč, zůstatková cena 133 095,- Kč.

 

Výše uvedený majetek získala nemocnice nákupem od Kraje Vysočina dne 1. června 2009 usnesením č. 0788/18/2009/RK, proto není účetně zcela odepsaný. Důvodem nepotřebnosti majetku je jeho zastaralost, nefunkčnost a nemožnost opravy. 

Trvale nepotřebný majetek v pořizovací ceně vyšší než 40 000 Kč je podle čl. 1 odst. 1 písm. k) zásad organizace povinna nabídnout zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a v případě jejich zájmu jim jej převést. 

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje - Izolátor pro přípravu cytostatik NU AIRE, inv. č. 002-000-001-955, r. v. 2007, pořizovací cena 768 029,- Kč, zůstatková cena 133 095,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Izolátor pro přípravu cytostatik NU AIRE, inv. č. 002-000-001-955, r. v. 2007, pořizovací cena 768 029,- Kč, zůstatková cena 133 095,- Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (19. 11. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz